lady_arachnia: (Default)
[personal profile] lady_arachnia
Ik ben bij de Viersprong geweest voor een intake en ben er in wezen goed doorheen gekomen. Er is vastgesteld dat ik last heb van:
- Dystyme Stoornis
- PTSS
- ADD
- Borderline Persoonlijkheids Stoornis
- Ontwijkende Persoonlijkheids Stoornis

En ze kunnen mij daar in Halsteren zeker helpen alleen moet ik mn Seroquel gebruik een heel stuk minderen. En ik en medicijnen minderen is niet echt een goede combi...dat heb ik in het verleden al eens ervaren.

Na goed overleg met mn Psych Dr. Pesman hebben we besloten dat ik voor minstens 3 weekjes wordt opgenomen op de Paaz om de medicatie af te bouwen. Dit omdat ik bang ben dat het thuis een fiasco gaat worden. Ben even niets terk genoeg om dat alleen te kunnen doen. Dus ik kan nu iedere dag gebelt worden dat er plek is voor mij op de Paaz, daar waar mijn zoektocht naar hulp 2 jaar terug is begonnen. Dus nu heb ik gedachtes zoals...ik ben nog net zo ver als toen...maar als ik dan wat realistischer ben dan kan ik ook wel zien dat het geen terug bij af is maar even een stapje terug/op de plaats tot we weer met volle kracht er tegenaan kunnen gaan dalijk in de Viersprong!!!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2012

S M T W T F S
  12345
678 9 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 10:29 am
Powered by Dreamwidth Studios