lady_arachnia: (Default)
[personal profile] lady_arachnia
Ik ben al heel de dag vreselijk moe...denk dat ik van de week een beetje teveel gedaan heb. Gister naar de braderie met mn ouders, de dag ervoor veel in huis gedaan, smaandags naar de psych en naar mn ouders gefiets en daar even meegeholpen op de zolder met opruimen...
Tja en dan mag ik dat lekker terugbetalen met overal pijn in mn lijf en een intense moeheid...
Vandaag dan ook echt niets gedaan, beetje zitten forummen en surfen naar BJD spulletjes...leuke schoenen voor mn nieuwe Hujoo dollie! En ik wil een tiny Hujoo popje als klein Nighty Night Nimf maken. Ze staat al in bestelling bij Mimiwoo!

Vanavond beetje op tijd naar mn mandje...en morgen er weer tegenaan!
Ik hoop wel dat dr Pesman morgen belt...Dan kan ik tenminste plannen en afspraken maken!
xxx
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2012

S M T W T F S
  12345
678 9 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 10:29 am
Powered by Dreamwidth Studios